փակիր գրադարանի այս բաժինը Գասապեան, Ս. Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Տաղաչափութիւն արդի հայերէն լեզուի