Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եղիշէ
Title: Պատմութիւն Վարդանանց
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի: Բ տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1870, առանց էջերի քանակի:
Շարվ. 8,5x5 սմ։
473 էջ, նկ.:
File size: 47,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-524
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia