Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4372 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԹ - 1329
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1879
Notes: Յօրինեալ Յերեմիա քահանայէ Խասգիւղի: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
80 չհ. էջ։
File size: 6,90 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia