Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ=1318
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս ի Ղալաթիա
Year of Publication: 1868
Notes: Ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհափառ կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց: Ի Պատրիարքութեան Սուրբ Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ Արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Պօղոսի Սրբազան Արհիեպիսկոպոսի եւ Պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Յօրինեալ ՛ի Տէր Երեմիայ Քահանայէ: Շապիկը զարդափակ, վրան՝ զարդ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Տպակից է՝ Արամեան օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ (1864); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ=1315 (1865); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (1866); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուականի Քրիստոսի և Հայոց ՌՅԺԷ– 1317(1867);
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
84 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 6,79 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia