Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԲ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննե Տերոյենց
Publisher (as it is on book): ՏՊԳ. Յ. Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1862
Notes: Տիտղոսաթերթը զարդափակ:
Ի Հայրապետութեան Տ.Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր Կաթուղիկոսի: Հրամանաւ Տ. Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի, տեղապահի Պատրիարքական աթոռոյն Կոստանդնուպօլսոյ: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիայ Քահանայի:
Շարվ. 9,5x5 սմ։
80 զարդափակ, չհ. էջ:
File size: 14,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia