Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Արամեան օրացոյց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ
Publisher (standardized): տպ. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1866
Notes: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիա Քահանայէ: Ի հայրապետութեան Տ.Տ. Մատթէոսի հանգուցեալ Ս. կաթուղիկոսի. եւ ի պատրիարք. Սրբոյ Երուսաղեմայ Տ. Եսայեայ Ս. արքեպիսկոպոսի հրամանաւ Տ. Պօղոսի արք եպիսկոպոսի եւ սրբազան պատրիարքի Կ. Պօլսոյ:
Շապիկին՝ Արամեան օրացոյց մեծ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ-1316: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ գծափակ: Նկարագրված օրինակը վերջից թերի է:
Շարվ.` 8x4,5 սմ։
79 չհ. գծափակ էջ, նկ։
File size: 10 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia