Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ = 1318
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1868
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհափառ կաթուղիկոսի ամենայն հայոց: Ի պատրիարքութեան Սուրբ Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ արք եպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Պօղոսի արհի եպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Շապիկին՝ Օրացոյց 1869 թուականին եւ հայոց ՌՅԺԸ-1318: Հանդերձ կարեւոր յաւելուածքով: Յօրինեալ Յերեմիա քահանաէ Խասգիւղի Կ. Պօլիս: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
82 չհ. գծափակ էջ, 1-64 գծափակ էջ. նկ., աղս.:
File size: 11,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia