Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ըստ բուն թուականին Հայոց 4368 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԻԵ-1325
Publisher (standardized): տպ. Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Գործարան Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Յօրինեալ Յերեմիայ Քահանայէ Խասգիւղի: Շապիկը` զարդափակ, վրան` Ընդարձակ օրացոյց պատկերազարդ 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ գուշակութիւնք օդոց: Տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ. 9x5,5 սմ։
94 չհ. էջ, նկար։
File size: 13,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia