Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1859
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Ներսիսի աստուածընտիր կաթուղիկոսի: Եւ ի Պատրիարքութեան սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Յօհաննու. արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Գէորգայ արքեպիսկոպոսի եւ Պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ: Յօրինեալ ի տ. Երեմիայ քահանայէ Խասգիւղի:
Շապիկը` զարդափակ, տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ. 9x4,5 սմ։
77 չհ., գծափակ էջ, նկ., աղյուսակ:
File size: 10,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 52399-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia