Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս ի Ղալաթիա
Year of Publication: 1866
Notes: Հրամանաւ Տ. Պօղոսի Արք եպիսկոպոսի եւ արժանաժառանգ պատրիարքի Կ.Պօլսոյ: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիա Քահանայէ Խասգիւղի Ս. Ստեփաննոս եկեղեցւոյ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ. 9x4,5 սմ։
81 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 14,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia