Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երիցեան, Աղէքսանդր
Title: Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ (1824-1899 թթ.): Հտ. Ա (1824-1850 թթ.)
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): տպար. Յ. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1898
Notes: Վեց պատկերով: (Հրատ. Թիֆլիզի հոգաբարձութեան դպրոցի):
Շարվ. 16x9 սմ։
501 էջ, 1 ն. թ. դիմանկ.։
File size: 98,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 559-60
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia