Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թոխմախեան, Արսէն
Title: Մասիս լեռների հարաւային ստորոտներ: Մաս Բ-Գ
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մովս. Վարդանեանի եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1882
Notes: Հրապարակախօսութիւն կատարված ապրիլ 21-ին Արծրունու թատրոնում:
Շարվ. 13x7,5 սմ։
66 էջ։
File size: 4,25 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia