Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խապայեան, Սահակ
Title: Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղիս
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1880
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 12x7 սմ։
126 էջ։
File size: 3,32 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com