Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ղուկասեանց, Հ.
Title: Դասագիրք ընթերցանութեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. և Ա. Դավթյանների
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Եղբ. Դաւթեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1880
Notes: Հայոց դպրոցների համար: Գ եւ Դ տարի: Չորրորդ տպագրութիւն: Հրատարակութիւն "Կովկասեան գրավաճառանոցի" Զ. Գրիգորեանի: Ա. Ղազիկյանը նկարագրել է` «Ընթերցարան: Թիֆլիս, 1880՞»:
Շարվ. 17x11 սմ։
5 չհ., 161 էջ։
File size: 35,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia