փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարտիրոսեան, Յովսէփ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն ճառօրէն փրկական խորհրդոյ սրբազան պատարագին