Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մխիթարեան, Աբէլ
Title: Պատմութիւն մենաստանին Հառիճոյ ի Շիրակ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Գրիգորյան Արզումանյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յակովբայ Գրիգորեան Արզումանեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1856
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ
Շարվ. 10,5x6 սմ։
90 էջ։
File size: 4,69 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia