Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մխիթարեան, Աբէլ
Title: Վաղարշապատ. քաղաքամայր Հայաստանի Այրարատեան նահանգի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1874
Notes: Հանդերձ աշխարհագրութեամբ: Աշխատասիրեաց Աբէլ արքեպիսկոպոս: Հատոր առաջին: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 16,5x10 սմ։
ԺԱ, 75 էջ։
File size: 16,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia