Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մինթանճեան, Գրիգոր
Title: Պատուէր Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպագր. Անդրանիկ Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Անդրանիկ Վարդանեանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. Սրբազան կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց: Ի Պատրիարքութեան Ս. Երուսաղեմի Տ. Տ. Եսայեայ Սրբազան արքեպիսկոպոսի: Ի Պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Տ. Մկրտչի Խրիմեան Սրբազան արքեպիսկոպոսի: Գրիգոր Վ. Մինթանճեան եպիսկոպոս Ադրիանուպօլսոյ: Հեղինակի տվյալը վերցվել է «Ազդ»-ից: Շապիկը զարդափակ, վրան` նկար:
Շարվ.՝ 10x6 սմ։
1 չհ., 56 էջ։
File size: 19,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia