Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ներշապուհ, Դաւիթ
Title: Քնար Յովսեփայ Գեղեցկի
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1865
Notes: Երկասիրեաց Դաւիթ Վ. Ներշապուհ: Հատոր Ա: Շապիկը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 12x5 սմ։
Նկ., Բ, 96 էջ։
File size: 13,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia