Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Այտընեան, Արսէն
Title: Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1867
Notes: Յօրինեաց հ. Արսէն վ. Այտընեան ի Մխիթ. ուխտէն: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1865:
Շարվ.` 14x7 սմ։
15, 1 չհ., 266, 1 չհ. էջ։
File size: 58,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Թեոդիկ-170
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia