Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շէքսբիյր
Title: Աստղիկ եւ Ադոնիս
Publisher (standardized): Տպ. Մարգարյան
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Մարգարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1886
Notes: Թարգմանեաց Արթաքի Համբարդաբթան: Տպակից է՝ Քօրնէյ Վասիլիէֆ (1910), Լրտեսներու երկիրը (1913), Տիկին Ռօժէ (1903), Ընթացք աշխարհիս (1867), Իմպէռ Կալլուա (1876), Թխորակ գեղանին (1911) գրքերին:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 13,5x8 սմ։
61 էջ։
File size: 11.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia