փակիր գրադարանի այս բաժինը Չիլինկիրեան, Յակոբոս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ազգային երկամեայ անցից