Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Անդրէաս եպիսկոպոս
Արետաս եպիսկոպոս
Title: Մեկնութիւն Յայտնութեան Ս. Աւետարանչին Յովհաննու
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1855
Notes: Արարեալ Տ. Անդրէի եւ Արետասայ եպիսկոպոսացն Կեսարու: Թարգմանեալ ի յոյն բնագրէ եւ սրբագրեալ Տ. Ներսէսի Արքեպիսկոպոսի Տարսօնի Կիլիկեցւոյ:
Ա. Ղազիկյանը թարգմանչին նշել է հեղինակ: Գ. Զարբհանալյանը (էջ 34) սխալմամբ հեղինակը նշել է Անդրեաս Կրետացի: Թեոդիկը գրքի տպագրության թվականը նշել է 1853:
Շարվ. 13x9 սմ։
324 էջ։
File size: 53 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.ulb.uni-bonn.de