Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սմբատ Պատմիչ (Գունդստաբլ)
Title: Սմբատայ սպարապետի եղբօր Հեթմոյ առաջնոյ արքայի Հայոց Պատմութին Յունաց ի Կոստանդնուպօլիս եւ Հայոց մեծաց ըստ կարգի ժամանակաց
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոթիեի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Վօլտէմարայ Գոթիե
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1856
Notes:
Շարվ. 14,5x8,5 սմ։
134 էջ։
File size: 25,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1890
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia