Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ստեփանոս Սիւնեցի
Title: Պատմութիւն 'ի վերայ ծագման տոհմին Օրպէլեանց և 'ի վերայ յարձակման թաթարաց 'ի Հայս
Publisher (standardized): տպ. Վօլդեմար Գօթիե
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վօլդէմարայ Գօթիե
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1858
Notes: Ստեփանոսի արքեպիսկոպոսի Սիւնեաց Պատմութիւն 'ի վերայ ծագման տոհմին Օրպէլեանց և 'ի վերայ յարձակման թաթարաց 'ի Հայս: Յօգուտ ազգի 'ի լոյս ընծայեալ յՈսկանայ Տ. Գէորգեան Յովհաննիսեանց: Արդեամբք և ծախիւք Պ. Ստեփանոսի Մնացականեան Գուլամիրեանց Երևանեցւոյ: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ. 14x9 սմ։
71 էջ։
File size: 19 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1880
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia