փակիր գրադարանի այս բաժինը Սարգիս Շնորհալի
Դիտել փաստաթուղթը Հատուածք կաթուղիկեայց թուղթերուն Սարգսի Շնորհալւոյ մեկնութիւններէն