Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վասալեան, Փիլիպպոս
Title: Առաջնորդ ճամբորդութեան Կոստանդնուպոլիսէն դէպ Եւրոպա Դանուբի վրայէն
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարեան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարանը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1864
Notes: Եւրոպայի տախտակով ու չորսլեզուեան խօսակցութեամբ: Գրեց Հ. Փիլիպպոս Վասալեան ի Մխիթ. ուխտէն: Բնագիրը հայերեն և այլալեզու:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
4 չհ., 19, 70, 142 էջ։
File size: 56,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, The History Museum of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia