Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վոլթէռ, Ֆրանսուա
Title: Ընթացք աշխարհիս
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1867
Notes: Պապուգին տեսիլքը: Իրմէ գրեալ: Թարգմանեաց ի գաղղիերենէ Ա. Ս. Տ.: Շապիկը՝ զարդափակ: Գ. Զարբհանալյանը և Թեոդիկը նշել են տպագր. Ռ. Յ. Քյուրքչյան:
Շարվ.` 14x8 սմ։
32 էջ։
File size: 9,92 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1981
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia