փակիր գրադարանի այս բաժինը Տակիտոս Կուռնելիոս
Դիտել փաստաթուղթը Տարեգիրք սկսեալ ի մահուանէ մեծին Աւգոստեայ