Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չօլագեան, Մկրտիչ
Title: Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Սկսեալ ի Հայկայ մինչ ի թուականն Քրիստոսի 1870: Հրամանաւ Հասարակաց կրթութեան ժողովոյ: Աշխատասիրեաց Մկրտիչ Յ. Չօլագեան: Բ. տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 13x9 սմ։
Զ, 255, 5 չհ. էջ։
File size: 43,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1633
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia