փակիր գրադարանի այս բաժինը Համբարձում Էնֆիաճյանց
Դիտել փաստաթուղթը 1835 թուին հաստատուած Ռուսաստանի ընկերութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ազատ երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Ամերիկացի Պարլէյի զրոյցները
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան հայերէն լեզուի: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Աշտօնի ընտանիքը
Դիտել փաստաթուղթը Արութիւն եւ Մանուէլ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ճաշու եւ տօնք իւրաքանչիւր աւուրց ի բոլոր տարւոջն, ըստ նորոյ տօնացուցին (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Բաժակ կախարդական
Դիտել փաստաթուղթը Բացադրութիւն մայրենի լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բէքեր բիձու հանաքը
Դիտել փաստաթուղթը Գիշերվան սաբրը խէր է
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայերէն լեզուի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայերէն լեզուի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Դալալ Ղաղօ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան: Հտ. 1 (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք միջին դարերի պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ռուսաց լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Դավի-Դառաբա կամ մի հարսանիք
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական սահմանադրութիւն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դօն Կարլոս
Դիտել փաստաթուղթը Երեխաների առ իրենց ծնողք պարտաւորութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Երկու քոյր
Դիտել փաստաթուղթը Էս էլ քի մօցիքլութին կամ զակուսկա, ճաշ, իրիգնահաց
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր տեսութիւն արեւելեան նոր գրաւոր լեզուի հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայ երեխաների համար (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայ երեխաների համար (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Խաչակիր օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Խօսող կաղնի
Դիտել փաստաթուղթը Ծնողասէր Թեկղին եւ իր բարի գործքերն: Հտ. I
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցին Տփխիսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցին Տփխիսոյ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր մարդոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուրը իբրեւ միջոց տկարութիւններից զգուշացնելու համար
Դիտել փաստաթուղթը Կռուածաղիկ
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ դասագիրք աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մանկավարժութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն ֆիզիքական աշխարհագրութեան: Ա գրքոյկ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ սոփերք հայրենեաց գործքերի վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տեսութիւն երկրի եւ լոյսի մասին
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հնչիւնների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ կտակակատարաց հանգուցեալ Յովսէփ Էֆենդեանցի, Գրիգոր Իզմիրեանցի և Աւետիք Սվէչնիկեանցի և քաղուածք Յովսէփ Էֆենդեանցի հաշուեմատենից յ2-էն օգոստոսի 1862 ամի մինչ ց1-ն յունվարի 1872 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հասունեան քաղաքականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հռիմինիացին Փրանկիսկէ
Դիտել փաստաթուղթը Հրատարակութիւն Կովկասի բժշկական վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն բառբառոյ Հայաստանի Վանեցւոյն առ ամենայն հայս
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Դաւրէժից Նախիջեւան
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Վեզուվեան հրաբուղխ սարի վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառախօսութիւն եւ համարատուութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցի
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Երկրորդ տարի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական աշխարհ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժական նամակներ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժական տարակուսանքներ մեր մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ եւ սրբազան պատմութեան Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Մատաղահասների գերեզման կամ մարմնաշարժութիւն (ձեռնամոլութիւն)
Դիտել փաստաթուղթը Մարմնակազմական կամ անատօմիական բառարան լատիներէնից և ռուսերէնից հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ մարդերի պատմութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Մի կտոր հացի պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մի քանի խօսք խօլերայի պատճառների եւ նորանից զգուշանալու միջոցների վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Միջի մարդ կամ մոցիքուլ
Դիտել փաստաթուղթը Նաթան իմաստուն
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն գրաբառ լեզուի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նահապետական եւ հայրենի աշխարհ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Նահապետական եւ հայրենի աշխարհ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս V Աշտարակցին վարդապետ ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս եպիսկոպոսը Դանիէլ կաթողիկոսի ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթեր Ներսէս Ե-ի կենսագրութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Նկատողական ուսում
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր-Նախիջեւանի հիմնարկութեան պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն առաջնորդի Հայոց Ատրպատականի Գէորգայ արք եպիսկոպոսի Վեհապետեան ի Թէհրան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսման նախագիծ ազգային ուսումնարանների համար
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց գրականութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատուաստման կամ ծաղիկ կտրելու նշանակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Պարապ վախտի խաղալիք
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս երջանիկ Մարգարէին Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս երջանիկ Մարգարէին Դաւթի (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Սամուէլ Մուրատեանի կտակի խնդիրը
Դիտել փաստաթուղթը Սէր կամ մահ
Դիտել փաստաթուղթը Սիրի՛ր թշնամիներուդ (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական դասագիրք աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր Կտակարանի հայ տղաոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Վարդ եւ Մանիշակ
Դիտել փաստաթուղթը Վարդարան ի պէտս վարժութեան դեռահասակ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհէլմ Տէլլ
Դիտել փաստաթուղթը Վույ քի իմ վէչէր
Դիտել փաստաթուղթը Տեսական եւ գործնական առաջնորդ ռուս լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն մատենից
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ Հենրիկոսի պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն մայրենի լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քնարիկ մանկական
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻ-1320
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԴ-1324
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի և ազգիս հայոց ՌՅԻԵ-1325
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԶ-1326 (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԼ-1330
Դիտել փաստաթուղթը Օրլէանի կոյսը
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսերէն այբբենարան եւ սկզբնական ընթերցանութեան գիրք, այլ եւ այլ գործնական կրթութիւններով (1865)