փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովհաննես Մարտիրոսյանց
Դիտել փաստաթուղթը «Մշակի» խմբագիր պ. Գրիգոր Արծրունու հասցէին
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն նախապատիւ տոհմին Երուանդեանց ի Սանահին
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային ընտանեկան աշխարհք ժողովրդական բանաստեղծութեան հատուածներով եւ այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Անանուն կատակ
Դիտել փաստաթուղթը Անապատում
Դիտել փաստաթուղթը Անբաղդ վաճառականներ
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աշխատութիւն եւ հանգիստ
Դիտել փաստաթուղթը Աշնանային երեկոյ գիւղում
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառգրքոյկ ռուսաց լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահական ընթերցանութիւն նեղ եւ խոնաւ բնակարանների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Արծիվ Վասպուրականի
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք ռուսերէնից-հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտ մարդիկ
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն ընդդէմ գրութեան Գալուստ Շերմազանեանի, որ «Արարատ» լրագրումը փետրվար ամսոյ սոյն ամի տպեալ էր
Դիտել փաստաթուղթը Բնաւորութեան կրթութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Բռնի ամուսնութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գանձակի գաւառ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական խրատներ երեխաների մտաւորական եւ ֆիզիքական կրթութեան համար տանը եւ ուսումնարանումը
Դիտել փաստաթուղթը Գրաբարի համաձայնութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գրօշօ եւ կրակի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք թուաբանութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր աղօթից ի պէտս դպրոցաց ազգիս (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Դօն Քիշօտ Լամանշեցի
Դիտել փաստաթուղթը Եզիդի Մկրտչենց տունը
Դիտել փաստաթուղթը Երկու բարեկամ կամ Պետրոսի ճանապարհորդութիւնը դէպի Ճապոնիայ
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք հայոց կրօնի եւ յատկութեանց մասին
Դիտել փաստաթուղթը Երկունք
Դիտել փաստաթուղթը Թաւամազ մեղու
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանական խնդիրների ժողովածու
Դիտել փաստաթուղթը Թռչնորս
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Իսլամ
Դիտել փաստաթուղթը Խաւարից դէպի լոյս
Դիտել փաստաթուղթը Ծնողասէր Թեկղին եւ իր բարի գործքերն: Հտ. II
Դիտել փաստաթուղթը Կարմիր լապտեր
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասուն եւ հինգամեայ գոյութեան (1824-1899)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց բարեգործական ընկերութիւն Կովկասում
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնարկ առեւտրական հաշուարարութիւնների: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական վէպեր
Դիտել փաստաթուղթը Մեր նեարդերը
Դիտել փաստաթուղթը Մուզայք Հայաստանի: Նոր երգարան (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննէս Թլկուրանցին եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Նալայ ու Դամաեանտի
Դիտել փաստաթուղթը Նախապաշարմունք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ռուսերէն լեզուի (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Շէքսպիր եւ իւր Համլէթ ողբերգութեան աղբիւրն ու քննադատութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Ո՞վ է մեղաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկէ ասեղներ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնարանի առողջապահութեան հարցեր
Դիտել փաստաթուղթը Չորս ընկերք որ է ճանապարհորդութիւն Վանայ մինչեւ Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ (1824-1899 թթ.): Հտ. Ա (1824-1850 թթ.)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խալիպեան ուսումնարանին ազգիս հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Պէպօ
Դիտել փաստաթուղթը Պօլուիմպէրիալ
Դիտել փաստաթուղթը Ջիւանու քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Ռընէ
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն (1895, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Սիֆիլիս
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնեական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնէական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցոյ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին Կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար: Հտ. Ա (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին Կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար: Հտ. Ա (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր Կտակարանի հայ տղայոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր կտակարանի հայ տղայոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Վանգոյժ (1877, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Տանտիկին եւ խոհանոց
Դիտել փաստաթուղթը Տարրական ֆիզիկա
Դիտել փաստաթուղթը Փակուած դրան մօտ
Դիտել փաստաթուղթը Փորձ լեզուագիտական մի դրութեան յորում բովանդակի բացատրութիւն արմատոց այբուբենի տառից պատշաճեալ հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Փորձառու Րիշարի խրատները կամ հարստանալու միջոց
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ Մէգն ու նորա մանուկները
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհիկ լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան Ազգիս Հայոց 3986 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԻԸ-1328-ՌՅԻԹ-1329 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց»
Դիտել փաստաթուղթը Ֆիզիքական, ժողովրդագրական եւ քաղաքական աշխարհագրութիւն Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրիդոլին կամ սէր եւ ատելութիւն