փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովհաննես Մյուհենտիսյան
Դիտել փաստաթուղթը Ագապի հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց (1860, Տպագրութիւն Յ. Միւհենտիսեան)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւնն ու մէճմուա
Դիտել փաստաթուղթը Աթալա: Ռընէ
Դիտել փաստաթուղթը Ամոլք սիրայինք
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան քիւրտերէն եւ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Անձնանուէր հայրենասիրի ուրումն բան առ Մխիթարեան ուխտն ի դիմաց լուսաւորչական Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Առ Տէր Յովհաննէս Վ. Բահտիեարեան գործակալ պատրիարգին Կիլիկիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Առ ամենեսին
Դիտել փաստաթուղթը Առաջարկութիւն աշխարհաբար լեզուի կանոնաւորել եւ հասարակաց լեզու ընելու վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ քերականութեան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ասպարէզ ազգային հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Ա (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Բ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Գ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ եօթանասուներորդ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ եօթանասունըմէկերորդ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըեօթերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըիններրորդ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըհինգերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըութերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըվեցերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ առաջին (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երկրորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսուներեքերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսուներկուերորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըչորսերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ առաջին (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսուներորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւերեքերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւերկուերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւհինգերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւմէկերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւչորսերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեքտասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երկոտասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երրորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ եօթերորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ եօթեւտասերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ ինեւտասերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ հինգերորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ հնգետասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ մետասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ ութերորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ ութեւտասերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ չորեքտասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ չորրորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունեւմէկերորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վեշտասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վեցերորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսաներեքերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսաներկուերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսաներորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսանեւիններորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսանեւհինգերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսանեւչորսերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Արհամարհութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արձանական ի բարեյիշատակ արհիապատիւ եւ գերապայծառ Տէր Միքայէլ վարդապետ Աղէքսանդրեան արքեպիսկոպոս Երուսաղէմի եւ կաթուղիկոսական խորհրդական, վախճանեալ ի հասակի 45 ամաց ի Գաղկեդոն ի 28 յուլիսի 1865
Դիտել փաստաթուղթը Արքունի վառօդապետ վսեմաշուք եւ քաջանուն Պօղոս Պէյ Տատեան ամիրային դարձը
Դիտել փաստաթուղթը Բամէլա կամ բարեկենդանի գիշերները
Դիտել փաստաթուղթը Բառտետրակ կամ ժողովածու հայերէն պիտանի բառեր տաճկերէն թարգմանութեամբ ի պետս Ադրիանուպօլսոյ ծաղկոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մարդ եւ բարի քրիստոնեայ
Դիտել փաստաթուղթը Բարիս մէշվէրէթի եախօտ միւքեալէմէ մէճլիսինին եւրմի տէօրթ գըթա մազպաթալարը
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական մարդը կամ Առաքինութիւնք եւ մոլութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական սկզբունք
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյականք Պլուտարքեայ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյականք Պլուտարքեայ (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն ի վերայ Ս. Հաղորդութեան եւ Պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Գաղիերէն քերականութիւն ըստ Օլէնտօրֆի (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1852, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1868, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Կ. Պոլիս, 1859)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Կ. Պոլիս, 1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք սրբազան պատմութեան Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան որ է տաղարան
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Եէր ալթընտա մէսքեան իտէն Մէթիլտէ
Դիտել փաստաթուղթը Եպիմէնիդէս ի Վոսբոր
Դիտել փաստաթուղթը Երեսունուիրեք տարու միջոց
Դիտել փաստաթուղթը Զէն հոգեւոր, որ ունի զերիս մասունս
Դիտել փաստաթուղթը Զրպարտութիւն զրպարտութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք աշխարհիս
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցասիրութիւն կամ գիրք կարդալու միջոցաւ մտաւորական մշակութեան հասնելու օգտակար խրատներ
Դիտել փաստաթուղթը Ընկերութիւն հայկազնեան դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Նաբօլէոն Պօնաբարթէ իմբէրաթորու Ահալիի Ֆրանսա (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Նաբօլէոն Պօնաբարթէ իմբէրաթորու Ահալիի Ֆրանսա (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Թէէլիֆի էֆքեարը Մուխայյէրէ
Դիտել փաստաթուղթը Թէլէգրաֆ էլեգթրիգ կամ որ նոյն է էլեկտրական հեռագիր
Դիտել փաստաթուղթը Թէրէքէ նիզամնամէսի
Դիտել փաստաթուղթը Թիճարէթ գանուննամէի Հիւմայունինէ Զէյլ
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ խրատական բանից առ ամենայն հոգեւոր առաջնորդս եւ առ համայն եկեղեցական դասս կարգաւորաց հովուաց եկեղեցւոյ եւ առ աշխարհիկ իշխանս եւ առ հասարակ բոլոր ժողովուրդս
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շրջաբերական սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի իններորդի նախախնամութեամբ աստուծոյ քահանայապետի
Դիտել փաստաթուղթը Թօփալ շէյթան Հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Իմթիհանը պէյաննամէ
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր լուսատու (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորեալները ու լուսաւորութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր հայկական
Դիտել փաստաթուղթը Կաթողիկէ ուղղափառ հայոց տառապանքը Հասուն գերապայծառին ձեռօք
Դիտել փաստաթուղթը Կալաթէա ու Էսթէլլա
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագրութիւն ընթերցասիրաց թանգարանին
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր բարեկարգութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Յարութիւն Պէզճեան ազգային անզուգական բարերարի
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Պօղոս աղայի Օտեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ձեւ խոստովանութեան տաճկևար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նկարագիր հռոմէական ուղղափառ և կաթողիկէ Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համարատուութիւն Ազգային կեդրոնական վարչութեան 1872-1873 ամի առ Ազգային ընդհանուր ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց եկեղեցին եւ ամերիկացի քարոզիչք
Դիտել փաստաթուղթը Հատուածք կաթուղիկեայց թուղթերուն Սարգսի Շնորհալւոյ մեկնութիւններէն
Դիտել փաստաթուղթը Հետազօտութիւն տոմարական վրիպակաց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ Կիլիկիոյ վիճակաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ բարեկարգութեան ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ յարաբերութեան առաջնորդաց եւ գաւառական վարչութեանց ընդ տեղական կառավարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ վասն ընտրութեան ազգային երեսփոխանաց
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ Երկրին Աւետեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական (1865, տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան)
Դիտել փաստաթուղթը Ճէզա գանուննամէի հիւմայունու
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարտութիւն Կոստանդնուպօլսոյ Հռովմէական Հայոց նախագահ Հասուն գերապայծառին հետ ունեցած դատին վրայօք
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս հայոց (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Մատնութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մէզարլըգտան եուվարլանան էսկի գաֆա
Դիտել փաստաթուղթը Միւսթէտիյի սահմանադրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Միւքեաֆաթ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտագիր հնգամսեայ պաշտօնատարութեան ազգային Ելմտական խորհրդոյ առ քաղաքական ժողով կեդրոնական վարչութեան 1861 ապրիլ 1
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն բարեգործական ընկերութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Նախագիտելիք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Նեկտարինէ կոյս նահատակ
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր աղետից Երուսաղէմի կամ ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից կառավարութեան Յօհաննէս պատրիարքին Երուսաղէմի Զմյուռնացւոյ ընդ նմին քանի մի խօսք ի վերայ վարչութեան ազգայնոցս Կոստանդնուպօլսոյ եւ համառօտ դիտողութիւնք ի վերայ բարեկարգութեան միաբանից Սրբոյ Աթոռոյն Երուսաղէմի եւ այլ Աթոռոց եւ վանօրէից ազգիս
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրութիւն Պարսկաստանի երեւելի շինուածոց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք քերականութեան հայերէն գրաբար եւ աշխարհաբար լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթացք գրաբառ լեզուի ուսման: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհալի Ներսէս հայրապետին երկու երգերուն տաճկեվար թարգմանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղախօսութիւն արդի հայ լեզուին
Դիտել փաստաթուղթը Ուսուլը Մուհաքէմէի թիճարէթ նիզամնամէսի
Դիտել փաստաթուղթը Պանդուխտ կամ կեանք Աղուանցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի կարեւոր հարցմանն նորին բրիտանական վեհափառութեան վսեմափայլ դեսպանին թէ «Լուսաւորչական հայերը` Բողոքականներն իրենց հետ Քրիստոնեայ կը համարի՞ն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն
Դիտել փաստաթուղթը Պատուհանէն նետուող կին մը
Դիտել փաստաթուղթը Պարոն Տիւվալի աղջիկները կամ յաղթանակ բարեկրթութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պիր սէֆիլ զէվճէ
Դիտել փաստաթուղթը Պօշպօղազ պիր ատէմ
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն համազգեաց ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Երուսաղէմայ խնդիրն ու Մէճմուա
Դիտել փաստաթուղթը Սահակ վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրական ճշմարտութիւններ ու անոնց պարտաւորութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Սապատողն Յակոբ կամ բարի եւ ճարպիկ պատանին
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք դաստիարակութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քիմիական գիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Պօղոսի եկեղեցւոյն զանգակահարը
Դիտել փաստաթուղթը Սուրէթը խաթթը հիւմայուն
Դիտել փաստաթուղթը Սօս եւ Սօնդիպի
Դիտել փաստաթուղթը Վարդենին կամ յիշատակ երախտագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն ընթերցանութեան ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք քերթուածք եւ թատրերգութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Տաճար մուսայից
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց 1855 թըւականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ազգային ուսումնական խորհրդոյ առ քաղաքական ժողով կեդրոնական վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր ազգային կրթական խորհրդոյ առ ամենապատիւ սրբազան պատրիարք հայրն եւ առ քաղաքական ժողովն ազգային կեդրոնական վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր գործադիր յանձնաժողովոյ Ազգային սահմանադրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր խառն յանձնաժողովոյ Աղթամարայ աթոռոյ կաթուղիկոսական խնդրոյն
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր վեցամսեայ պաշտօնատարութեան Ազգային տնտեսական խորհրդոյ առ քաղաքական ժողով կեդրոնական վարչութեան 1861 ապրիլ 1
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր քաղաքական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան 1870-1871 ամի առ Ազգային ընդհանուր ժողով
Դիտել փաստաթուղթը Տէվլէթի ալիյէ իլէ տիւվելի սայիրէ պեյնինտէ աքտ օլունան թարիֆայի ճէտիտէ
Դիտել փաստաթուղթը Տղայոց իրենց ծնողաց եւ իրենց մեծերուն ունեցած պարտաւորութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Փրկութիւն փնտռող կամ փրկութեան հոգ ունեցող մեղաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Քաթոլիկի մը մտմըտուքները եւ հայու մը մտմըտալիքները
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսի Սուրբ եկեղեցին ու անոր հակառակորդները
Դիտել փաստաթուղթը Օրական աղօթք ըստ պատկերի աւուրց եօթնեկաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց Հայկազանց եւ գուշակութիւնք օդոց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԱ-1321
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1852 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1853 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԲ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1854 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԳ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1855 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1856 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1857 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1858 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԷ (Կ.Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ (Կ.Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅժ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԺԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ = 1318 (1868, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ=1318
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց հայկազանց եւ գուշակութիւնք օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԲ-1322