փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովսեփ Գավաֆյան
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային լսարան Յօրթաքէօյ
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային լսարան յՕրթաքէօյ: Ատենախօսութիւն Գ. 21 փետրուար 1873
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբառ հայ լեզուն
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն բնական ըստ նորագոյն տեղեկութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն քաղաքական
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն քաղաքական վերջին փոփոխմանց համեմատ
Դիտել փաստաթուղթը Աշնան տերեւներ կամ հետեւանք գիճութեան եւ դարմանք նոցին
Դիտել փաստաթուղթը Ապացոյց առաքելադիր աւանդութեան յաղագս Սուրբ Աստուած խաչեցարիւ երգելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն գրագիտութիւն կամ համառօտ ընթացք տրամաբանութեան ճարտասանութեան եւ բանաստեղծութեան ըստ Լը Ֆրանի
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ասիական ճանապարհորդութիւն ի հայրենիս
Դիտել փաստաթուղթը Ասպար կենաց կամ գաղտնիք հեշտական մոլութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Դ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Ե (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Զ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Է (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ Ա)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ Բ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ Գ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ Դ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԲ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԳ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԴ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԵ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԶ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ե (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Զ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Է (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ը (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ը (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Թ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ժ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԱ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Արձագանգ Բարիզի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1874, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի գործնական քերականութեան հայկական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն եպիսկոպոսական ամուսնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն առն եւ կնոջ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղիերէն քերականութիւն ըստ Օլէնտօրֆի (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ամուսնութեան կամ առաջնորդ ամուսնական կենաց վասն ամուսնացելոց եւ ամուսնացողաց
Դիտել փաստաթուղթը Գարնան ծաղիկներ կամ երիտասարդաց արդի կացութիւնը (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1871, տպ. Հովսեփ Գավաֆյան)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1872, 118 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1872, 408 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն Հայ լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն գաղղիարէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայ լեզուի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք հայ-ազգային պատմութեան ի պէտս ազգային վարժարանաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք սրբազան պատմութեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք փիլիսոփայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակութիւն աղջկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Երեք ճառք դամբանական համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք ի գրոց բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Թահիր իլէ Զէօհրէնին հիքեայէսի վէ թիւրքիւլէրի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ի հանդէս 49-րդ տարեդարձի Ազգային հիւանդանոցի Ս. Փրկչի
Դիտել փաստաթուղթը Ինքնօգնութիւն կամ նկարագիր, վարմունք եւ յարատեւութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր ծնողաց
Դիտել փաստաթուղթը Լօրտ Պըգինկէմին եէտի բուսէլէրի եախօտ մահիր պիր զէնտօսթ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ազգային ժողովին (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն կեդրոնական ընդհանուր տրոց, վաւերացեալ յազգային ժողովոյ 21 մարտ 1875 եւ հրահանգ ազգային կեդրոնական ուղղակի տրոց, հաստատեալ ի քաղաքական ժողովոյ ի մայիս 1875
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն եւ պարտք պանդխտին
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն ուսումնական, բնական, քաղաքական (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Ս. Գրոց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Համարատուութիւն կրօնական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր քաղուածք ի Սուրբ Գրոց, յԵզնկայ, յԱգաթանգեղեայ, ի Բուզանդայ, յՈսկեբերանէ, ի Սեբերիանոսէ, ի Քրոնիկոնէն Եւսեբեայ, ի վեցօրէից Բարսղի, յերկուց Կիւրղից, ի Զգօնէ և յԵփրեմայ
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Լէյլա իլէ Մէճնուն
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմայ քահանայապետը կամ ինչ պէտք է քահանայապետին աշխարհական իշխանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմայ քահանայապետին կարծեցեալ նախագահութիւնը: Տետր առաջին
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ շերամաբանութեան կամ շերամ սնուցանելու կերպը
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ ուղղեցոյց արքայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշակ հայ մատենագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մէզարտա պիր իզտիվաճ
Դիտել փաստաթուղթը Միութիւն հայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ միւնշէաթ իլավէլի
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ միւնշէաթ իլավէլի (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութիւնք ծածկեցելոց կամ պատմութիւն թագուն գիտութեանց որ ի նախնի ժամանակաց հետէ մինչեւ ցայսօր
Դիտել փաստաթուղթը Յաջորդութիւն պատրիարքացն Երուսաղեմի ի Յակովբայ առաքելոյ Տեառնեղբօրէ մինչեւ ցմերս ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Նասրէթտին հօճանըն թօհաֆ լաթիֆէլէրի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Նասրէթտին հօճանըն թօհաֆ լաթիֆէլէրի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Շարականք ծննդեան եւ աստուածայայտնութեան Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտք տղայոց կամ տղայոց իրենց ծնողաց ունեցած պարտաւորութիւնները (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ռւյ Պլաս
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրական հրահանգ Ազգային վանօրէից համար
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս երջանիկ Մարգարէին Դաւթի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ստուերք հայկականք
Դիտել փաստաթուղթը Վերջնական պատասխան արեւելեայց առ արեւմտեայս
Դիտել փաստաթուղթը Տաղերգութիւն բարոյական եւ ազգային
Դիտել փաստաթուղթը Տաճար Մուսայից
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հանրահաշուոյ Գաղիոյ Լիսէներու ծրագրոյն համեմատ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան կեդրոնական վարչութեան Վանօրէից խորհրդոյ 1872-1874 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերագրութիւն կամ ուսումնական աշխարհագրութիւն ի պէտս ազգային դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ քարտուղար կամ կանոնք նամակագրութեան եւ այլ եւ այլ նիւթոց վրայ նամակի օրինակներ
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք Ակնարկութեան տետրակին անանուն հեղինակին դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Քավուր
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուածք նուիրականք
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը հէզար էսրար
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4371 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԸ - 1328
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4372 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԹ - 1329
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1877