փակիր գրադարանի այս բաժինը Մկրտիչ Բարխուդարյան
Դիտել փաստաթուղթը Ամուսնական խնդիրներ
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան աւանդութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանեայց եկեղեցին եւ բիւզանդեան ժողովոց պարագայք
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ համառօտ ձեռագրաց վանուց Սեւանայ