Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սեդրակեան, Արիստակէս
Title: Ամուսնական խնդիրներ
Publisher (standardized): տպ. Մկրտիչ Բարխուդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մ. Բարխուդարեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկւա
Year of Publication: 1891
Notes: Մասն առաջին: Հաս ու չհաս:
Շարվ. 14x9 սմ։
Բ, 222 էջ։
File size: 6,71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com