Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Արարատեան, Առաքէլ
Title: Դիմագրաւ ընդդէմ սատան յարուցելոց ամենապատուական նախամայր մաքուր լեզուիս Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1858
Notes:
Շարվ. 16x11 սմ։
110 էջ։
File size: 27,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia