Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի և կնոջն և որդւոյն նորին Դիոկղետիանոսի և եօթն իմաստասիրաց
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Հոգևոր զդպրոցին հայոց ընծայեցելոյ յԱզնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1857
Notes: Տիտղոսաթերթը զարդափակ, վրան զարդանկար:
Շարվ. 15x9 սմ։
194 զարդափակ էջ, նկ.։
File size: 115 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 3462-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia