Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աբովեան, Խաչատուր
Title: Վէրք Հայաստանի
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Դպրոցի Հայոց ընծայեցելոյ յազնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1858
Notes: Ողբ հայրենասիրի: Պատմական վէպ: Շարադրութիւն Խաչատուր Աբովեանի:
Շարվ. 16x10 սմ։
275 էջ։
File size: 111 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-18
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia