Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հայոց Հոգևոր Դպրոցի ընծայեցելոյ յԱզնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Թիֆլիզ
Year of Publication: 1858
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ. 10,5x6 սմ։
46 չհ., գծափակ էջ:
File size: 8,66 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 49963-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia