Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Անակրէոն
Title: Տաղք
Publisher (standardized): տպագր. Պողոս Քիրիշչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Պօղոսի Քիրիշճեան եւ ընկ.
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Հանդերձ ծանօթութեամբք: Թարգմանեաց ի հէլլէն բնագրէն Թ. Թէրզեան: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ The deserted village (1871); Ծովահէնը (1911); Արձակ բանաստեղծութիւններ (1895) գրքերին:
Շարվ. 12,5x7 սմ։
5 չհ., 94 էջ:
File size: 7,47 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia