Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թէրզեան, Թովմաս
Title: Արշակ Բ
Publisher (standardized): տպագր. Պողոս Քիրիշչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Քիրիշճեան եւ ընկ.
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Թատերանուագ ի չորս հանդէսս: Քերթուած Թովմաս Ռ. Թէրզեանի: Երաժշտութիւն Չուխաճեան Տիգրանայ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Բնագիրը հայերեն և իտալերեն: Շապիկը զարդափակ:
Շարվ. 13x7 սմ։
111 էջ, նկ.:
File size: 12,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-654
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia