Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (Միաբան)
Title: Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս.Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1896
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 18x12 սմ։
Բ, 84 էջ։
File size: 23,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia