Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սմբատեանց, Մեսրովբ
Title: Տեղագիր Գեղարքունի Ծովազարդ գաւառի որ այժմ Նոր-Բայազիտ գաւառ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1895
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Ի 1862 թուէն ց 1895 թիւն:
Շարվ. 18,5x11 սմ։
843 էջ, նկ., 5 թ. բևեռագիր
File size: 206 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia,96823-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia