Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Էջմիածին
Year of Publication: 1862
Notes: Տիտղթ. Ա՝ Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ յորում պարունակին երեք գիրք: Սաղմոս Դաւթի որ է աղօթք եւ օրհնութիւն առ աստուած եւ մարգարէութիւն վասն մարդեղութեանն Քրիստոսի: Ատենի ժամագիրք որ է մատեան հասարակաց աղօթից եւ պաշտաման: Տօնացոյց որ է ցուցակ տօնից եւ ընթերցուածոց ըստ նորոգ բարեկարգութեան սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի:
Թեև գրքի ընդհանուր տիտղոսաթերթում հիշատակվում են նրա մեջ մտնող երեք մասերն էլ, բայց սաղմոսներից հետո եկող ատենի ժամագիրքը և տոնացույցի երկու հատորները իրենց հերթին ունեն առանձին տիտղոսաթերթեր:
Տիտղթ. Բ՝ Ժամագիրք ատենի արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրովպայ եւ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ:
Տիտղթ. Գ՝ Տօնացոյց: Հատոր առաջին: Յորում նշանակին տօնք եւ պահք ընթերցուածք եւ արարողութիւնք Հայաստանեայցս ս. եկեղեցւոյ սկզբնաւորեալ ի Սրբոյ Լուսաւորչէն մերմէ ի սկզբան լուսաւորութեան ազգիս հայոց եւ կարգաւորեալ Սրբոյն Սահակայ Պարթեւի եւ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ հուսկ ապա Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ իսկ ի մեր ժամանակս Տեառն Սիմէոնի սրբազան կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց բաժանեալ յերկուս հատորս:
Տիտղթ. Դ՝ Տօնացոյց: Հատոր երկրորդ: Յորում անփոփոխ եւ անշարժ եղանակաւ կարգաւորին շարժական եւ տեղափոխ տօնք յօրինեալ երեսուն եւ վեց խորանօք ի վերայ երեսուն եւ վեց հայկական գրոց:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 26x12 սմ։
92, 143, 178 երկսյուն էջ։
File size: 277 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia