Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1865
Notes: Թուղթք Պօղոսի Առաքելոյ: Թուղթք կաթուղիկեայց: Յայտնութիւն Յովհաննու Առաքելոյ: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 12,5x8 սմ։
1 թ. նկ., 431 էջ։
File size: 32,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia