փակիր գրադարանի այս բաժինը Ա.Պ. Չըրչիլ
Դիտել փաստաթուղթը A grammar of the modern armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor
Դիտել փաստաթուղթը Ահտի ճէտիտ եանի րապպ վէ խէլաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսնուն եէնի ահտը քի Ինճիլի Շէրիֆ (1856, 348 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Անհաւատութեան դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Անհաւատութեան պատճառն ու դարմանը
Դիտել փաստաթուղթը Անձնաքննութիւն կամ քննէ ինքզինքդ թէ արդեօք քրիստոնեայ ես
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին դասագիրք մանկանց (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ աւետարանական եկեղեցւոյ անդամներուն
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչին կանոնական գիրքերը որոշելու վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածպաշտութեան մարդուս հոգւոյն մէջ ծագիլն ու յառաջ երթալը բացատրուած եւ ամէն վիճակի մարդոց յարմարցուած հանդերձ ջերմեռանդ մտածութիւններով եւ աղօթքներով (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Բամբակի մշակութեան վրայ հարկաւոր գիտելիք
Դիտել փաստաթուղթը Բրօթէսթանդներուն հաւատքը նոր կրօնք կարծուելուն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Գլուխ եկեղեցւոյ կամ Հռովմայի եկեղեցիին պահանջմունքները
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան որ կը պարունակէ Դաւթի սաղմոսները եւ հոգեւոր երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Երեք խօսակցութիւն փրկութեան ճամբուն վրայով որ քարոզիչ մը իր ժողովուրդէն մէկուն հետ կընէ
Դիտել փաստաթուղթը Երկինքին մէջի ուրախութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Երջանիկ ազատութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի իլահիյէ տայիր Քրիսթիան թալիմաթը
Դիտել փաստաթուղթը Լուսիլլա կամ Սուրբ Գրոց ընթերցմանը վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր հարցումներ եւ Սուրբ գիրքէն բերուած վկայութիւններով պատասխաններ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական աստուածաբանութեան (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմայի պապը Հայոց ազգին հետ ինչ բան ունի
Դիտել փաստաթուղթը Ճաղրաֆիա մուխթասար չօճուքլար իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ սրտին պահպանութեանը վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ճրագ հոգւոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ պզտիկ տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Մէզամիր եախօտ սաղմոսլար
Դիտել փաստաթուղթը Մտաւոր եւ գրաւոր թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր առաքելական եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1856, 543 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1856, 938 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1858, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Փէյղամպէրլէրին էօմիւրլէրինին նագլիյէթլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Շէրիֆ եանի ահտըլ աթիգ վէ ահտըլ ճէտիտ
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը շէրիֆին գանօնիք քիթապլարը պէյանը իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Քսաներկու պատճառք տէրունական Սուրբ օրը աստուածային պաշտամանց ներկայ գտնուելու պարտաւորութեանը վրայ