փակիր գրադարանի այս բաժինը Աբգար Գուլամիրյանց
Դիտել փաստաթուղթը Բողբոջ: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց... 3992 եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԼԴ-1334 ՌՅԼԵ-1335 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով