Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Արամեան օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ
Publisher (standardized): տպ. Արքունի
Publisher (as it is on book): Յարքունի տպարանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Մատթէոսի վեհափառ կաթուղիկոսի. եւ ի պատր. սուրբ Երուսաղեմայ տեառն Եսայեայ. հրամանաւ Տ. Պօղոսի արք եպիսկոպոսի եւ սրբազամ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Յօրինեալ ի Տէր Երեմիա քահանայէ Խասգիւղի:
Շապիկին՝ Արամեան օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդօց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ=1314: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Տպակից է՝ Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ=1315 (1865); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (1866); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուականի Քրիստոսի և Հայոց ՌՅԺԷ– 1317(1867); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ=1318 (1868) գրքերին:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
160 չհ. զարդափակ էջ, նկ։
File size: 12,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia