Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մսերեան, Մսեր
Title: Պատմութիւն կաթողիկոսաց Էջմիածնի ի Սիմէօնէ մինչ ցՅովհաննէս Ը ամք տեառն 1763-1831
Publisher (standardized): տպ. Զարմայր Մսերյանցի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Զարմայրայ Մսերեանց
Place (standardized): Մոսկուա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1876
Notes:
Շարվ. 16x9 սմ։
ԺԵ, 306, Գ էջ։
File size: 11,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com